achtergrond

Algemene voorwaarden

DEFINITIES

Artikel 1

We hebben geprobeerd deze voorwaarden zo eenvoudig en helder mogelijk te houden.

Als in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over 'consument', dan wordt bedoeld: een natuurlijk of rechtspersoon op wiens naam een bestelling of reservatie is geplaatst bij Beroepsvereniging voor Architecten VZW en/of aan wie een aanbieding is/wordt gedaan door Beroepsvereniging voor Architecten VZW.

Als er in deze Algemene Voorwaarden sprake is van 'bestelling', dan wordt bedoeld: een inschrijving van lidmaatschap, de aankoop van een product, een inschrijving of reservatie van een activiteit of andere aangeboden diensten.

IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Artikel 2

Wij zijn Beroepsvereniging voor Architecten VZW (hierna "BVA"), gevestigd te Ernest Allardstraat 21, 1000 Brussel.

Je kan ons bereiken via:

We zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9u00 tot 17u00.

Ons BTW-nummer: BE 0415 358 849

TOEPASSELIJKHEID

Artikel 3

Wij doen ons best deze algemene voorwaarden onder jouw aandacht te brengen, hierin wordt vermeld wat wij voor jou doen en wat we van jou verwachten.

3.1 Soms bieden we aparte voorwaarden aan bij een bestelling, dan gelden deze algemene voorwaarden ook. Als de verschillende voorwaarden elkaar tegenspreken, kies jij de meest gunstige.

3.2 Je kan enkel een bestelling plaatsen vanuit België. Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren.

3.3 Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze weigeren.

3.4 Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene voorwaarden.

3.5 Onze algemene voorwaarden zijn beschikbaar via onze website, we raden je aan om ze steeds op te slaan of af te drukken.

HET AANBOD

Artikel 4

We vertellen je altijd wat, wanneer en hoe je iets kunt bestellen, wat het kost en wat jouw en onze verplichtingen zijn.

4.1 We geven een duidelijk overzicht van alle kosten:

 • prijs en BTW
 • eventuele leveringskosten
 • transactiekosten

4.2 Specifieke voorwaarden voor lidmaatschap:

 • Enkel architecten en ingenieur-architecten komen in aanmerking om "werkelijk lid" te worden. Beoefenaars van verwante beroepen (interieurarchitecten, landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen, ingenieurs) kunnen "toetredend lid" worden.
 • Een lidmaatschap blijft geldig gedurende het kalenderjaar waarvoor je betaalt ("werkingsjaar").
 • Studenten kunnen gratis lid worden, stagairs genieten van een voordeeltarief.
 • Als bureau of als vereniging met een overeenkomst kan je meerdere leden tegelijkertijd inschrijven. Voor het 2de tot en met het 30de lid per werkingsjaar krijg je een korting. Vanaf het 31ste bijkomende lid is de inschrijving gratis, mits registratie van de correcte gegevens.
 • De ledenlijst van BVA wordt niet aan derden meegedeeld.

4.3 Specifieke voorwaarden voor activiteiten:

 • Bij eventuele annulatie wordt er niet teruggestort, maar vervanging van de ingeschreven deelnemer is steeds mogelijk.
 • Gelieve ons minstens 3 dagen op voorhand te verwittigen indien je toch niet aanwezig kan zijn.
 • Wegblijvers die niet tijdig verwittigen zullen een kostennota van € 25,- ontvangen.

4.4 Specifieke voorwaarden voor evenement tickets:

 • Ticketprijzen zijn inclusief btw en transactiekosten.
 • Aangekochte tickets worden niet terugbetaald, annulatie is niet mogelijk.
 • Elk ticket kan slechts één maal gebruikt worden.

4.5 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in vermeld.

4.6 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om als consument een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken. Als de website gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

DE OVEREENKOMST

Artikel 5

5.1 Je doet online zaken met ons in een veilige webomgeving. Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van gegevens en nemen bij de elektronische betalingen passende veiligheidsmaatregelen.

5.2 Bij een bestelling, krijg je een bevestiging per e-mail. Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we voor jouw betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben.

We aanvaarden Bancontact/Mister Cash, Visa, MasterCard en Maestro.

Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de bestelling of reservatie.

5.3 Een bestelling zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder wordt niet aanvaard of verwerkt.

5.4 We voegen alle informatie en gegevens die je nodig hebt bij je bestelling, maar het meeste vind je ook op onze site. Het is natuurlijk wel handig als je de digitale bevestiging goed bewaart.

5.5 Door het plaatsen van een bestelling ga je automatisch akkoord met het ontvangen van facturen per e-mail in PDF. Facturen worden dus niet per post verzonden.
Klachten over facturen dienen binnen 14 dagen na verzending van de factuur te worden ingediend.
Na het verstrijken van de hierboven genoemde termijn word je geacht akkoord te gaan met de ontvangen factuur.

5.6 Jouw facturatie gegevens kan je in je persoonlijke profiel wijzigen. Zorg er voor dat de gegevens correct zijn alvorens de bestelling te plaatsen.

HERROEPINGSRECHT

Artikel 6

6.1 Heb je het product ontvangen en blijkt dit niet te voldoen aan je verwachtingen, dan mag je het binnen 14 dagen na ontvangst retourneren.

VERPLICHTINGEN TIJDENS BEDENKTIJD

Artikel 7

Tijdens deze termijn zal je zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Je zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of je het product wenst te behouden.

Indien je van je herroepingsrecht gebruik maakt, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Gebruik je het product zodanig dat het niet meer in originele staat is, dan kan het zijn dat je minder geld voor het product terugkrijgt.

VERZENDKOSTEN IN GEVAL HERROEPING

Artikel 8

De kosten voor de terugzending zijn voor jouw rekening.

VERPLICHTINGEN VAN BVA BIJ HERROEPING

Artikel 9

Zodra wij je geretourneerde product ontvangen hebben, sturen we je een nieuw product of je ontvangt de betaling binnen 30 dagen terug.

UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

Artikel 10

Bepaalde artikelen kunnen niet teruggestuurd worden, bv. producten:

 • die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van jou
 • die persoonlijk van aard zijn
 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
 • zoals losse kranten en tijdschriften

DE PRIJS

Artikel 11

Zie artikel 4.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw, leverings- en transactiekosten, tenzij anders vermeld.

CONFORMITEIT EN GARANTIE

Artikel 12

Zie artikel 4.

Je hebt recht op een goed product. Is er toch iets mee aan de hand, dan lossen we het voor je op.

Wij staan er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

LEVERING EN UITVOERING

Artikel 13

Wij doen ons best om jou goed van dienst te zijn, we nemen hierbij de groots mogelijke zorgvuldigheid in acht, bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van de bestelling.

Als je bij ons bestelt, zullen wij je bestelling zo snel mogelijk uitvoeren, doch uiterlijk binnen de 30 dagen, tenzij een langere levertermijn is afgesproken.

Als je bestelling vertraging ondervindt, of indien de bestelling niet of maar gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvang je hier, uiterlijk 1 maand na je bestelling, bericht van.

Op dat moment kun je afzien van je aankoop, indien je van tevoren had betaald, krijg je je betaling binnen 30 dagen teruggestort.

Als we een bestelling niet meer kunnen leveren krijg je je geld terug, of bieden we je, indien mogelijk, een goed alternatief aan.

Als een product beschadigt of kwijtraakt voordat het bij jou of een door jou aangewezen ontvanger aankomt, is dat onze verantwoordelijkheid.

BETALEN

Artikel 14

Als wij je vragen een bedrag vooruit te betalen, maken we direct na ontvangst van je betaling de bestelling in orde.

Klopt er iets niet met je betaalgegevens, laat het ons dan zo snel mogelijk weten.

We aanvaarden alle betaalmiddelen die op onze website staan opgesomd.

OVERMACHT

Artikel 15

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.

INTELLECTUELE EIGENDOM

Artikel 16

Onze website, logo's, teksten, foto's, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto's namen, teksten, logo's kleurencombinatie, etc. niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

KLACHTENREGELING

Artikel 17

We doen er alles aan om je klacht te verhelpen.

Als je een klacht hebt, laat het ons dan snel weten. Omschrijf je probleem zo duidelijk mogelijk, dan kunnen we je goed helpen.

Uiterlijk binnen 14 dagen krijg je antwoord van ons.

We helpen je direct, of we laten je weten hoeveel tijd we nodig hebben om het recht te zetten.

AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

Artikel 18

Dit waren onze algemene voorwaarden.

Als wij in de toekomst iets veranderen aan deze voorwaarden, vind je dat terug op onze website. We zorgen er sowieso voor dat veranderingen niet nadelig zijn voor jou.